Общи условия

  I.                     ПРЕДМЕТ


Чл.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Асоциация „Бетел“, дружество регистрано и действащо съгласно законите на Република България, с ЕИК, със седалище и адрес на управление: Р България, гр. София, София 1359 ж.к.Люлин бл 413 вх.Г ап.22, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „Betelshop.eu, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.


 


II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА


Чл.2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:


1. Наименование на Доставчика: Асоциация „Бетел“.


2. Седалище и адрес на управление: Р България, гр. София, София 1359 ж.к.Люлин бл 413 вх.Г ап.22


3. Адрес за упражняване на дейността: Р Р България, гр. София, София 1359 ж.к.Люлин бл 413 вх.Г ап.22


4. Данни за кореспонденция: Р България, гр. София, София 1359 ж.к.Люлин бл 413 вх.Г ап.22, Email: betel.bulgaria@mail.bg


5. Вписване в публични регистри: ЕИК.


6. Надзорни органи:


(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg


(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg


8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG .


 


III.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН


Чл.3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.Betelshop.eu, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:


1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;


2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;


3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;


4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.


5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;


6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;


7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;


Чл.4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.


Чл. 5.(1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.Betelshop.eu  или друго средство за комуникация от разстояние.


(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.


(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.


(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.


(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.


Чл. 6.(1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и от Закона за електронната търговия.


(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.


 


IV.                 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН


Чл. 7.(1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.


(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.


(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.


(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.


(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.


(6) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.


Чл.8.(1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.


(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.


(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.


(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.


(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.


(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.


(7) Доставчикът:


- Полага грижа информацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;


- Не гарантира, че достъпът до ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;


- Не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и в потребителския профил електронни препратки;


- Не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;


- Няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. 


 


V.ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА


Чл.9.(1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.


(2) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.Betelshop.eu


(3) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.


(4) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.


(5) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.


(6) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.


(7) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.


(8) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.


Чл.10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:


(1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;


(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;


(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;


(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;


(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.


(6) Потвърждение на поръчката;


 


VI.ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


Чл.11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.


Чл.12.(1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.


(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.


(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:


- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;


- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;


(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.


(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.


(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.


(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.


Чл.13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.


(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.


 


VII. ПРАВО НА ОТКАЗ


Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в 14 дневен, считано от датата на получаване на стоката.


(2) Когато Потребителят иска да се откаже от договора той трябва да уведоми писмено Доставчика за решението си преди изтичане на срока по предходната алинея. Писменото уведомяване може да се извърши и чрез изпращане на стандатен формуляр за упражняване правото на отказ, със следното съдържание, което може да се копира от тук:Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора: 


 


 


 


(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора) 


 


 


 


До (името на търговеца, адрес, ЕИК):
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен
договор за покупка на следните стоки ……………………
Стоката е поръчана на ……..

Стоката е получена на ……….
Име на потребителя

Адрес на потребителя

Подпис на потребителя

Дата


 


Чл.15.(1) Правото на отказ може да се упражни само когато поставената от Доставчика оригинална опаковка не е отварявана и не е нарушена цялостта на стоката.


(2) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя вкл. разходите за доставка, без неоправдано забавяне в срок до 14 дни, считано от датата на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.


(3) Доставичкът възстановява получените суми като използва същото платежно средставо, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и това не е свързано с допълнителни разходи за Доставчика.


(4) Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоката когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.


(5) Доставчикът може да задържи възстановяването на сумите на Потребителя докато не получи обратно стоката или докато Потебителят не представи доказателства , че е изпратил стоката обратно. 


(6) Потребителят следва да предаде или изпрати стоката обратно на Доставчика без необосновано забавяне, не по-късно от 14 дни, считано от датата на която Потребителят е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора.


(7) Потебителят следва да върне стоката обратно на следния адрес на Доставчика: Р България, гр. София, ул. Паскал Тодоров 2


 (8) В случай на упражняване на право на отказ от договора разходите по връщането на стоките са за сметка на Потребителя. Ако поради своето естество стоките не могат да бъдат върнати по обичаен начин по пощата Потребителят поема всички преки разходи по връщане на стоката.   


 


VIII. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА


Чл.16. (1) Предаването на стоките на Потребителя се удостоверява от Потребителя и Доставчика писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.


(2) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията за предаване са изпълнени ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.


 


VIII.ДРУГИ УСЛОВИЯ


Чл.17. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.


(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.


Чл.18. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.


(2) Ако не направи това, смята се че стока е одобрена като Ползвателят губи правото си по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някои придружаващо я аксесораи или който и да е изискваните от българското законодателство документи.


 


IX.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни. За целта:


1.                          Доставчикът има право да събира и използва информация относно своите


клиенти когато лицето се регистрира като Регистриран потребител (клиент на електронния магазин www.Betelshop.eu);


2.                          Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано може да


включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията си;


3.                          Доставчикът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията


на Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на услугите, предмет на настоящите обши условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайнон събитеие или злоумишлени действия на трети лица;


4.                          Доставчикът обработва така събраните лични данни законосъобразно и


добросъвестно.


5.                          С приемането на настоящите общи условия Потебителят се съгласява с


обработването на личните му данни.


6.                          Потребителят има право да възрази срещу обработване на личните му данни


за целите на директния маркетинг като изпрати писмено съобщение до Доставчика на посочения адрес или адрес на електронна поща.


(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите,  Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.


(3) Доставчикте се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физиечски лица и други, освен в случите когато:


а) е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или на по-късен етап;


б) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законоустановените процедури;


в) други посочени в закона случаи.


Чл.20.  Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.


 


 


X.ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


Чл. 21.(1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика едностранно и по всяко време, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.


(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика. уведомяването ще е валидно  и ако е направено чрез публикуването на новите общи условия на интернет сайта на Доставчика. В този случай продължаването  на ползването на интернет сайта и ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН от страна на Ползвателя ще се счита за приемане на новите общи условия, които валидно ще задължват Ползвателя.  


(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.


Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.Betelshop.eu заедно .


 


XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ


Чл.23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:


при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;


по взаимно съгласие на страните в писмен вид;


едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;


при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;


при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;


в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;


в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 50, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.


 


XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ


Чл.24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.


Чл.25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.


Чл.26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.  С настоящите Обши условия Доставчикът изрично изключва възможността споровете между страните да бъдат решавани по реда за алтернативно решаване на потребителски спорове вкл. чрез онлайн платформа за решаване на спорове, достъпна на интернет адрес: https://ec.europa.eu.


Чл. 27. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели на електронния магазин „Betelshop.eu.


В сила от 07.03.2018г.